Dalintis

Kimba.lt naudojimo sąlygos

Mažoji bendrija „Kimba.lt“ (toliau – Tiekėjas) reikalauja, kad visi šio tinklalapio visuotiniame žiniatinklyje (toliau – Tinklalapis) lankytojai (toliau – Vartotojai) laikytųsi šių taisyklių ir nuostatų. Įeidami į šį Tinklalapį, Jūs patvirtinate bei sutinkate su šiomis Tinklalapio naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

1. Bendros nuostatos:
1.1. Kimba.lt tvarko ir administruoja MB „Kimba.lt”, į.k. 302935536, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau – Tiekėjas).
1.2. Kimba.lt Vartotojams naudojimasis Tinklalapiu šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Vartotojui prisijungus prie Tinklalapio naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, laimikių įkėlimą, žvejybų kūrimą, bendravimą forume, privačių žinučių rašymą, informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, gavimą ir t.t.
1.3. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Kimba.lt. Vartotojai, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Kimba.lt.
1.4. Vartotojo prieiga prie Tinklalapio ir naudojimasis juo reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais.
1.5. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Kimba.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, įskaitant bet kurias Taisyklių nuostatas. Jeigu pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Tinklalapiu, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais. Vartotojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Tinklalapiu.

2. Garantijos ir atsakomybė:
2.1. Tiekėjas stengiasi užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą, tačiau nesuteikia vartotojams jokių garantijų dėl Tinklalapio nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Kimba.lt pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą.
2.2. Tiekėjas neatsako už Tinklalapio turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Tiekėjas gali atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.
2.3. Tiekėjas neatsako už vartotojų įkeltą turinį ir pasilieka teisę jį redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Taisyklės ar teisės aktai. Kimba.lt taip pat turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti Tinklalapyje patalpintą vartotojų sukurtą turinį.
2.4. Vartotojai naudodamiesi Tinklalapiu sutinka ir pripažįsta, kad bet koks Tinklalapio turinys, kurį jie skaito ar parsisiunčia, yra išimtinai pasirinktas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už dėl to patirtą žalą.
2.5. Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, Tiekėjas neatsako už jokius tiesioginius ir(ar) netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Tinklalapyje pateikiamo turinio, dėl Tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.
2.6. Tiekėjas neatsako už Tinklalapyje pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.
2.7. Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, Tiekėjas neatsako už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūri, jų neatstovauja ir nekontroliuoja.
2.8. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nepranešęs Vartotojui keisti Tinklalapio ir (ar) paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jo turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Vartotojas ir pan. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Tiekėjui dėl tokių veiksmų.
2.9. Tiekėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Vartotojo galimybes patekti į Tinklalapį ir (ar) naudotis Tinklalapio teikiamomis paslaugomis.
2.10. Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojai yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki darbų pradžios.
2.11. Tiekėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Tinklalapio veiklą.

3. Draudžiama:
3.1. Tinklalapyje pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų.
3.2. Reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;
3.3. Kenkti Tinklalapio sklandžiam veikimui bei trukdyti kitiems juo naudotis.

4. Intelektinės nuosavybės teisės
4.1. Tiekėjas yra visų teisių į Kimba.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Kimba.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
4.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Kimba.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
4.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti jo įkeltas fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Tinklalapio duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

5. Kita
5.1. Patalpindamas bet kokią informaciją į Tinklalapį, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jos atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Talpindamas informaciją Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
5.2. Tiekėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo vienašališkai, savo nuožiūra panaikinti visą ar dalį Vartotojo prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Vartotojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Tinklalapio paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Vartotojui naudotis visomis arba dalimi paslaugų ir (ar) pasiekti visas ar bet kurią iš Tinklalapio dalių.
5.3. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, Tiekėjas perduoda visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

6. Taikytina teisė
6.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.